Forum Doradców Podatkowych ogłosiło rankig podatkowe buble i hity podatkowe, które wpływają na prowadzenie biznesu.

Według specjalistów z krakowskiej spółki Forum Doradców Podatkowych, buble to przepisy, które w znacznym stopniu utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, albo których stosowanie generuje obciążenia dla przedsiębiorców.

Buble podatkowe
  • Podwyżka i zróżnicowany VAT na publikacje

Od 1 stycznia 2011 r.

sprzedaż specjalistycznych publikacji książkowych objęta została 5% podatkiem od towarów i usług (wcześniej możliwe 0% stawki). Jednocześnie utrzymano zróżnicowanie opodatkowania w zależności od nośnika, na jakim dostępna jest publikacja i w związku z tym sprzedaż publikacji o tym samym charakterze (specjalistycznych), wydanych jednak w formie elektronicznej (jako e-book) dostępnej on-line lub przez Internet nie może korzystać z preferencyjnej stawki i podlega opodatkowaniu w stawce 23%.


  • Podwyżki VAT


W latach 2011-2013 podwyższono czasowo stawki VAT o 1% (np. stawka podstawowa wynosi 23%, zaś stawka obniżona 8%). Co gorsza, w przypadku gdyby relacja państwowego długu publicznego do PKB wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. przekraczała 55%, to stawki VAT wzrosną automatycznie o kolejny 1% (np. stawka podstawowa 24%, zaś stawka obniżona 9%); a jeśli na koniec 2012 r. utrzyma się to przekroczenie progu ostrożnościowego – to stawki VAT podniosą się o następny 1% (np. stawka podstawowa 25%, stawka obniżona 10%).


  • VAT i paliwa


Od 1 stycznia 2011 r. ograniczenie w zakresie odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu dotyczy samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (też aut z kratką). Obejmuje ono także pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze, zawartych przed 2011 r.

HITY

Kryterium dla przepisu - hitu był jego pozytywny wpływ na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.


  • Niewypłacona dywidenda nie podlega opodatkowaniu


Akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej, którzy co miesiąc odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy od dochodu generowanego przez spółkę, a nie otrzymywali dywidend mogą przestać płacić zaliczki, a nawet mogą wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku nadpłaconego przez ostatnie 5 lat. Zgodnie z przepisami przychód (dochód) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. Dotychczas jednak Ministerstwo Finansów nie dopuszczało takiej interpretacji i dopiero NSA rozstrzygnął ostatecznie trwający od lat spór. Konsekwencją orzeczenia NSA może być, więc sytuacja, że dopóki spółka komandytowo-akcyjna nie wypłaci dywidendy, zysk tej spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym, zysk reinwestowany może być w całości bez konieczności płacenia podatku.


  • PESEL zamiast NIP


Osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT od 1 stycznia 2012 r. nie będą składały organom podatkowym zgłoszeń identyfikacyjnych/ aktualizacyjnych. Natomiast w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011 r. od takich osób fizycznych nie można było żądać NIP, jeśli nie wymagało tego prawo.


  • Podniesienie limitu zwolnienia z VAT


Od 1 stycznia 2011 r. wzrosła kwota limitu obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług ze 100.000 zł do 150.000 zł. Tzn. objęto tym zwolnieniem większą grupę podatników. Podatnik zwolniony podmiotowo nie ma obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT i składania deklaracji VAT, prowadzi ewidencję sprzedaży i wystawia rachunki zamiast faktur VAT. Uproszczenia można stosować do przekroczenia limitu 150.000 zł obrotu.

Pamiętać należy, że podatnik zwolniony z VAT nie może odliczać podatku naliczonego od kupowanych towarów i usług.