Raport poświęcony kondycji małych i średnich przedsiębiorstw a opracowany przez ekspertów Europejskiego Funduszu Leasingowego wykazał, że w województwie podkarpackim nastąpił największy wzrost inwe

stycji w przeliczeniu na jedną firmę w skali całego kraju.

 

Z drugiej strony przedsiębiorcy z województw wschodnich – warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mają na swojej drodze najwięcej barier zewnętrznych, utrudniających prowadzenie biznesu. Odbija się to na wielkości angażowanych w inwestycje środków w wymienionych województwach.

Mikroprzedsiębiorstwa rozwijają się bardzo dobrze

Co jednak optymistyczne, mimo wielu przeszkód, przedsiębiorstwa rolne z województw lubelskiego i podlaskiego zajmują trzecie i czwarte miejsce w skali kraju pod względem wielkości nakładów na inwestycje – odpowiednio 306,4 mln zł i 274,4 mln zł w 2009 roku.

Ponadprzeciętnie na tle kraju rozwijają się także mikroprzedsiębiorstwa z podkarpackiego, podlaskiego i lubelskiego. Wartość inwestycji w przeliczeniu na jedną firmę mikro w 2009 roku wyniosła w nich 15,3 tys. zł, 14,9 tys. zł i 13,8 tys. zł, przy średniej krajowej na poziomie 13,6 tys. zł.

Na 10 miejscu

Patrząc na poziom inwestycji i kondycję MŚP w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim, można zauważyć, że wypadają nie najlepiej w porównaniu do reszty Polski.

Z tego grona najlepiej prezentują się przedsiębiorcy z podkarpackiego, którzy znaleźli się na 10 miejscu z sumą 2,7 mld zł przeznaczonych na inwestycje. Zaraz za nimi uplasowały się małe i średnie firmy z województwa lubelskiego – 2,3 mld zł, oraz z Warmii i Mazur – 1,7 mld zł. MŚP z podlaskiego przeznaczyły na rozwój działalności najmniej w całym kraju, bo tylko 1,4 mld zł. Niepokojący również może być fakt, że w województwach tych obniża się także wartość inwestycji w przeliczeniu na jedną małą i średnią firmę. Z danych GUS wynika, że w latach 2008-09 w przypadku MŚP z lubelskiego nastąpił spadek z 41,9 tys. zł do 33,4 tys. zł (-20,1%). W tym samym okresie małe i średnie firmy z podlaskiego przeciętnie obniżyły wielkość nakładów na inwestycje z 38,3 tys. zł do 34,9 tys. zł (-9%), a z warmińsko-mazurskiego z 33,3 tys. zł do

32,7 (-1,9%).

 

Na Podkarpaciu wzrost nakładów

 

Jedynym wyjątkiem dla opisywanego regionu są MŚP z podkarpackiego – tam nastąpił bardzo wyraźny wzrost nakładów z 34,8 tys. zł do 42,7 tys. zł (aż o 22,6%). Dla porównania średnia krajowa wyniosła wzrost o 3,5% z 40 tys. zł do 41,4 tys. zł. Oznacza to, że tylko MŚP z podkarpackiego wśród opisywanych województw dzięki ostatnim inwestycjom przekroczyły poziom średniej. 

Skąd biorą pieniądze na inwestycje

Raport „MŚP pod lupą” koncertuje się również na źródłach, z których MŚP czerpały środki na realizację inwestycji. Dla całego kraju charakterystyczny jest fakt, że zdecydowana większość firm przede wszystkim korzysta z własnych oszczędności przy realizacji swoich planów. Dla małych i średnich przedsiębiorców z województw podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego było to odpowiednio: 91%, 96%, 89% i 93% deklaracji respondentów.

Chętnie biorą kredyty

Przedsiębiorcy ze wschodniej części Polski chętnie korzystają również z kredytów bankowych. W przypadku podkarpackiego, 65% przedstawicieli firm biorących udział w badaniu wskazało właśnie na ten instrument zewnętrznego finansowania działalności. Tym samym oznacza to, że w żadnym innym województwie w skali całego kraju kredyt dla firm nie jest tak popularny jak właśnie w województwie podkarpackim. To narzędzie często było także wskazywane na Podlasiu (57%). W przypadku lubelskiego i warmińsko-mazurskiego kredyt był wybierany przez 40% i 44% MŚP.

Trzecim co do popularności instrumentem finansowym, z którego korzystają MŚP jest leasing. We wschodniej części Polski korzystają z niego głównie przedsiębiorcy z podlaskiego (36%). Na Podkarpaciu, Warmii i Mazurach oraz na Lubelszczyźnie jest on wybierany przez odpowiednio 22%, 22% i 28% MŚP. Następnie dopiero znalazły się środki z funduszy unijnych, faktoring i pozabankowe pożyczki.

 

Jakie są główne bariery rozwoju

 

Jedną z głównych przyczyn relatywnie niskiego poziomu inwestycji w opisywanych województwach są deklaratywnie największe bariery stojące na drodze przedsiębiorców. Dla aż 60% małych i średnich przedsiębiorców z województwa lubelskiego jedną z najistotniejszych barier jest zły system podatkowy, co jest absolutnym rekordem w porównaniu do wskazań MŚP z pozostałych województw (średnia krajowa wskazań to 29%). Z kolei 48% MŚP z podkarpackiego narzeka na skomplikowane procedury (średnia krajowa 35%), co również stanowi najwyższy odsetek odpowiedzi w porównaniu wojewódzkim.  Z kolei trzecia z głównych barier – niejasne prawo, jest najczęściej wskazywana przez firmy z lubelskiego i lubuskiego (50% przy średniej krajowej 33%). Stosunkowo najmniej przeszkód wskazywali respondenci z warmińsko-mazurskiego – skomplikowane procedury (33%), niejasne prawo (17%), zły system podatkowy (39%). Oznacza to, że przedsiębiorstwa działające we wschodniej części kraju deklaratywnie doświadczają najwięcej problemów w całej Polsce przy prowadzeniu działalności gospodarczej, co jest skorelowane ze skalą rozwoju przedsiębiorstw.

Z udziałem 600 przedsiębiorców

Raport „MŚP pod lupą” został wykonany przez ekspertów Europejskiego Funduszu Leasingowego. Projekt jest częścią edukacyjnej misji prowadzonej przez Europejski Program Modernizacji Polskich Firm. Jest to międzynarodowa inicjatywa współtworzona przez Europejski Fundusz Leasingowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy i Europejski Bank Inwestycyjny. Badania zostały wykonane przez TNS Pentor na próbie 600 przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy. Informacje zostały zebrane metodą w dniach 9-23 sierpnia

2011 roku.

Pełen raport oraz więcej informacji o Europejskim Programie Modernizacji Polskich Firm można znaleźć pod adresem www.epmpf.eu oraz na profilu na Facebook’u „Otwórz się na biznes – EPMPF”.