Tylko do 5 stycznia 2012 r. będą przyjmowane wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich. Można dostać 7,5 tys. zł.

Dotacje w wysokości 7,5 tys. zł (do rozdysponowania jest 300 tys. zł) przyznawane są w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”, którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem projektu jest promocja postaw i budowanie więzi wśród lokalnych społeczności. Program „Razem Możemy Więcej” jest realizowany od 2009 r. i w dotychczasowych sześciu edycjach złożonych zostało łącznie ponad 1500 wniosków. Nagrodzono 236 projektów, na łączną kwotę prawie miliona zł.

Punkty za partnerstwo

- Poprzez nasz program chcemy promować projekty wartościowe, które angażują różne grupy społeczne. Dlatego w tej edycji szczególnie czekamy na tzw. projekty sieciowe, czyli takie, które są realizowane wspólnie przez kilka podmiotów i obejmują swym zasięgiem kilka gmin/sołectw - mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. - Zachęcamy do udziału organizacje pozarządowe, zrzeszenia i inne podmioty kolegialne, które mają ciekawe pomysły i chcą działać na rzecz swoich małych ojczyzn.

Dla kogo dotacje

* O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

• Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł. W przypadku realizacji projektu przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50%, proporcjonalnie do wkładu finansowego partnerów, jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł.Natomiast w przypadku, gdy projekt swym zasięgiem obejmuje obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia (tzw. projekt sieciowy), w takim przypadku wielkość dofinansowania projektu będzie stanowiła sumę grantów uzyskanych przez wszystkie współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty 30 tys. zł

Wnioskowany grant nie może finansować całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Beneficjenci programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu wniosków, a o dacie zakwalifikowania wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.

Obszary wsparcia

Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty w następujących dziedzinach:

• szeroko pojęta działalność kulturalno-oświatowa, obejmująca:

kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno-historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej,

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,

wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną,

przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych.

• szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza

w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej,

a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

• inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.efrwp.pl w zakładce Programy i Dotacje. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: EFRWP, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa z dopiskiem „Zgłoszenie do Programu „Razem Możemy Więcej”. Decyduje data stempla pocztowego.