Jak odzyskać lokatę po zmarłym

Jak odzyskać lokatę po zmarłym

gkrol

Nowiny

Aktualizacja:

Nowiny

Jak odzyskać lokatę po zmarłym
Jak odzyskać lokatę po zmarłym

Posiadacz rachunku może zlecić dokonanie wypłaty pieniędzy wskazanym przez siebie osobom. ©Fot. Wojciech Zatwarnicki

Bliscy zmarli z reguły pozostawiają po sobie zdeponowane w bankach, pieniądze. Ich odzyskanie nie zawsze i nie przez wszystkich będzie możliwe.
Czytelników Nowin informuje Irena Skowron, radca prawny i adwokat z Rzeszowa.

Prawo bankowe zna dwa przypadki możliwości wypłacenia pieniędzy osobom uprawnionym po śmierci posiadacza rachunku bankowego bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Najpierw dokumenty

W przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków:

- kwotę wydaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła dokumenty stwierdzające poniesione przez nią koszty.
Wysokość rachunków nie może przekraczać kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku,

- kwotę równą wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.

W przypadku rozliczenia kosztów pogrzebu spadkodawcy zagadnieniem kontrowersyjnym może być zaliczenie do nich pieniędzy, jakie wydaliśmy na postawienie nagrobka. Biorąc jednak pod uwagę orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie wydaje się jednak, że brak jest podstaw do odmowy rozliczenia tego rodzaju inwestycji.

Zgodnie z ostatnią wolą

Posiadacz rachunku oszczędnościowego lub terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.

Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2008 r. wynosiło 3 162,61 PLN.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Podstawa prawna

Art. 55 prawa bankowego i art. 56 prawa bankowego.


Tagi:

Komentarze

Wszystkie komentarze (4) forum.nowiny24.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy na nowiny24.pl

Wideo