Matura

Matura 2009. Chemia - pytania i odpowiedzi. Pobierz!

Dodano: 15 maja 2009, 16:24

Matura 2009. Chemia - pytania i odpowiedzi. Pobierz!

(fot. FOT. ARCHIWUM)

Matura 2009. Chemia. Zobacz pytania i odpowiedzi.

Chemia poziom rozszerzony, przykładowe odpowiedzi

Zadanie 1. (2 pkt) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisując do tabeli odpowiednie wartości trzech liczb kwantowych.

n = 4, l = 1, m = -1,0,1
[Ar] 4s²3d¹º 4p³

Zadanie 2. (2 pkt) Oblicz, jaka będzie całkowita masa kobaltu zawartego w próbce po upływie 15,9 lat.

Odp. 18,25g

Zadanie 3. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca obliczone liczby moli oraz masy substratów i produktów tej reakcji.

Si02 - 0,5 mola - 30g
Mg - 1 mol - 24 g
Si - 0,5 mola - 14 g
MgO - 1 mil - 40 g

Zadanie 4. (2 pkt) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wzory wszystkich tlenków reagujących z substancjami, których nazwy podano w tytule każdej kolumny.

Tlenki reagujące z mocnymi kwasami: Na2O, ZnO
Z wodą: Na2O, SO3, P4O10
Z mocnymi zasadami: P4O10, SO3, ZnO

Zadanie 5. (2 pkt) Określ, jaką rolę (kwasu czy zasady) pełnią według teorii Brönsteda siarkowodór i amoniak w roztworach wodnych. Uzasadnij swoją odpowiedź, zapisując w formie jonowej równania reakcji tych gazów z wodą.

Wzór związku- rola związku- równanie reakcji
H2S - kwas - H2S + H2O ‹=› HS ‾ + H3O +
NH3 - zasada - NH3 + H2O ‹=› NH4 + OH ‾

Zadanie 10. (2 pkt)W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdował się stężony i rozcieńczony roztwór kwasu azotowego(V).
Uzupełnij poniższe zdania, wybierając brakujące określenia spośród podanych: rozcieńczony, stężony, NO, NO2


Roztwór A to stężony. kwas azotowy(V), a roztwór B to rozcieńczony kwas azotowy(V). Czerwonobrunatnym gazem, który wydzielał się w probówce I, jest tlenek azotu o wzorze NO2. W probówce II powstał bezbarwny tlenek o wzorze NO.

Zadanie 11. (2 pkt) Opisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.

Etap1: Strąca się jasnozielony osad
Etap 2: Strąca się czerwonobrunatny osad

Zadanie 14. (1 pkt) Zbadano zachowanie cynku, miedzi i srebra w roztworach soli. Podaj numery probówek, w których zaobserwowano objawy reakcji. I, III, IV

Zadanie 15. (2 pkt) Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaproponuj sposób usunięcia kationów Ba2+ z roztworu zawierającego jony Ba2+ i Mg2+.

a) Spośród odczynników o podanych niżej wzorach wybierz jeden, który pozwoli usunąć wyłącznie jony Ba2+, i uzasadnij wybór. Na2CO3 (aq), Na2SO4 (aq), Na3PO4 (aq)
Wybrany odczynnik: Na2SO4(aq)
Uzasadnienie wyboru odczynnika: Po dodaniu Na2SO4(aq) do roztworu zawierającego jony Ba2+ i Mg2+, strąci się osad BaSO4, natomiast jony Mg2+ pozostaną w roztworze.

b) Zapisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.
Zadanie 16. (2 pkt) Oblicz pH roztworu kwasu o wzorze ogólnym HR i stężeniu c0 = 0,2 mol . dm-3, jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu alfa = 5%.
Odpowiedź: pH roztworu kwasu wynosi 2

Zadanie 16. (2 pkt) Oblicz pH roztworu kwasu o wzorze ogólnym HR i stężeniu c0 = 0,2 mol . dm-3, jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu alfa = 5%.

Odpowiedź: pH roztworu kwasu wynosi 2

Zadanie 17. (1 pkt) Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem. Określ odczyn wodnych roztworów soli w probówkach I, II i III.

Probówka I: zasadowy Probówka II: obojętny Probówka III: kwasowy

Zadanie 18. (1 pkt) Określ, jaką rolę (utleniacza czy reduktora) spełnia nadtlenek wodoru w reakcjach opisanych równaniami:

W reakcji 1 nadtlenek wodoru pełni rolę reduktora.
W reakcji 2 nadtlenek wodoru pełni rolę utleniacza.

Zadanie 19. (2 pkt) Tlenek żelaza(III) reaguje w obecności mocnych zasad z silnymi utleniaczami, np. z chlorem, według następującego schematu: Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji. Zastosuj metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy
Utl. Fe2)3 + 10 OH‾ =› 2FeO4 ²‾ + 6e‾ + 5 H2O
Red. Cl2 + 10 OH‾ + 3 CL2 + 6e‾ =› 2FeO4 ²‾ + 6e‾ + 5H2O + 6
Równanie reakcji:
Fe2,O3 + 3 Cl2 + 10 OH‾ =› 2FeO4²‾ + 6 Cl‾ + H2O

Zadanie 20. (2 pkt) Przeprowadzono elektrolizę wodnych roztworów czterech elektrolitów z użyciem elektrod platynowych. (...)Spośród związków o podanych niżej wzorach: CuSO4, Na2SO4, H2SO4, HCl, NaCl, NaOH wybierz te elektrolity, których wodne roztwory poddano elektrolizie. Wpisz wzory odpowiednich związków do poniższej tabeli.

I - NaCl, II - NaOH, III - H2SO4, IV - Na2SO4

Zadanie 21. (2 pkt) Zapisz równania reakcji zachodzących podczas elektrolizy wodnego roztworu NaOH na elektrodach platynowych.

Równanie reakcji przebiegającej na katodzie:
2H20 + 2e -> H2 + 2OH-
Równanie reakcji przebiegającej na anodzie:
4OH- -> 02 + 2e + 2H20

Zadanie 22. (2 pkt) Podczas pracy pewnego ogniwa zachodzą procesy elektrodowe, których przebieg można przedstawić sumarycznym równaniem reakcji:

a) Korzystając z szeregu elektrochemicznego metali, przedstaw schemat ogniwa, w którym zachodzi powyższa reakcja.
A (-) Zn | Zn2+ || Ag+ | Ag (+) K

b) Oblicz SEM tego ogniwa dla warunków standardowych.
SEM ogniwa wynosi 1,56 V.

Zadanie 23. (2 pkt) Zaprojektuj doświadczenie, które umożliwi redukcję jonów manganianowych(VII) do jonów manganu(II). W tym celu:

a) wybierz potrzebne odczynniki spośród wodnych roztworów: kwasu siarkowego(VI), manganianu(VII) potasu, wodorotlenku potasu, siarczanu(IV) sodu
kwas siarkowy (VI), manganian (VII) potasu, siarczan (IV) sodu
b) napisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia. Z fioletowego staje się bezbarwny

Zadanie 24. (2 pkt) Przedstaw zależność między początkową i końcową szybkością tej reakcji oraz oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli przy niezmienionej ilości reagentów i niezmienionej temperaturze ciśnienie reagujących gazów zmaleje dwukrotnie.

Szybkość reakcji zmaleje ośmiokrotnie

Zadanie 25. (3 pkt) Pent-2-en otrzymano z pent-1-enu w wyniku dwuetapowego procesu. W etapie 1 dokonano addycji chlorowodoru do pent-1-enu i otrzymano monochloropochodną pentanu (produkt główny). ...

a) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji tego procesu. W równaniu reakcji etapu 2 uwzględnij warunki procesu.

Równanie I etapu reakcji:
CH2=CH-CH-CH2_CH3 +HCl + HCl =› CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3
Równanie II etapu reakcji
CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3 =› CH3-CH=CH-CH2-CH3 + HCl

b) Sformułuj regułę dotyczącą przebiegu reakcji eliminacji (podobną do reguły Markownikowa dla reakcji addycji). Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując w wolne miejsce słowo mniejszą albo większą.

Głównym produktem eliminacji HCl z monochloropochodnej jest związek, który powstaje w wyniku oderwania atomu wodoru od atomu węgla połączonego z mniejszą liczbą atomów wodoru.

Zadanie 26. (1 pkt) Podaj liczbę wszystkich wiązań σ i wiązań π w cząsteczce węglowodoru o wzorze:

Liczba wiązań σ : 12, Liczba wiązań π : 2

Zadanie 29. (1 pkt) Podaj nazwy systematyczne związków, których wzory oznaczono numerami III i IV.

Nazwa związku III: 3-metylobut-2-d
Nazwa związku IV: 3-metylobut-1-d

Zadanie 30. (1 pkt) Określ rzędowość alkoholi I, II i III.

Rzędowość alkoholu I: I-rzędowy
Rzędowość alkoholu II: III-rzędowy
Rzędowość alkoholu III: II-rzędowy

Zadanie 31. (1 pkt) Zapisz numer oznaczający wzór tego związku, który może występować w postaci enancjomerów.

III

Zadanie 33. (2 pkt) Przeanalizuj przebieg pierwszego etapu doświadczenia.

a) Wyjaśnij, porównując budowę cząsteczek związków, które znajdowały się w probówkach I - IV, dlaczego w probówce III nie zaszła reakcja chemiczna. W cząsteczkach z probówek I, II, III, IV znajduje się wiele grup wodorotlenowych, natomiast w cząsteczce znajdującej się w probówce III znajduje się tylko jedna grupa wodorotlenow

b) Opisz zmiany, jakie zaobserwowano w probówkach I, II i IV. Niebieski osad znika. Powstaje szafirowy roztwór

Zadanie 34. (1 pkt) Podaj numer probówki, w której w drugim etapie doświadczenia powstał ceglastoczerwony osad Cu2O.

Osad powstał w probówce I

źródło: www.dziennikwschodni.pl

Matura 2009. Pytania i odpowiedzi z testów, znajdziesz w serwisie specjalnym portalu nowiny24.pl.

Czytaj więcej o:
  • arkusze odpowiedzi
  • arkusze pytań
  • chemia
  • egzamin
  • matura
  • odpowiedzi
  • pytania
  • test
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Przeczytaj kolejny artykułzamknij okno X

Matura 2009. Chemia - arkusze egzaminacyjne. Pobierz!

Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z dystrybucją »

Kontakt z AR24 »

Zadzwoń 0 800 669 469

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

nowiny24 są częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.nowiny24.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.